Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za poljoprivredu

Služba za poljoprivredu

Zuhad Porčić

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515339

Zuhad Porčić

Šef Službe za poljoprivredu

Kratka biografija

Djelokrug rada Službe za poljoprivredu

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na :
  • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
  • obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost grada;
  • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava, odobrenih za poslove iz nadležnosti službe;
  • rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe;
  • izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, gradonačelnika, ministarstava i dr.;
  • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe;
  • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada;
  • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ;
  • praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad i ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada službe;
  • priprema zahtjev za budžet i odgovornost za vlastite prihode.